ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים הינו ביטוח נרחב ומורכב הכולל בתוכו תת ביטוחים למקרים שונים.

כל קבלן/יזם(מזמין העבודה) המבצע עבודה קבלנית או אפילו שיפוץ או תיקון קטן צריך להגן על עצמו מפני כל צרה שלא תבוא. הוא צריך לדאוג לעובדיו ולשלמות גופם, לציוד ולחומרי העבודה, לצד ג', הכל עפ"י סוג העבודה ותנאי השטח.

ישנם תחומים רבים אשר יכולים להיכלל בפוליסת ביטוח קבלנים, בהתאם לסוג העבודה והתנאים האובייקטיביים.

הנקודות העיקריות שיש לשים דגש עליהם בפוליסה לביטוח קבלנים:

ביטוח קבלנים הינו תחום בזמן ותקף כל עוד מתבצעת העבודה. הפוליסה צריכה להתייחס לכל משך הזמן: מרגע תחילת העבודה בפועל ועד מסירת הפרויקט המוגמר למזמין, כולל הקצאת זמן סביר בסוף העבודה לשם תיקונים.

נושא חשוב נוסף הוא מי בעל הפוליסה. מומלץ שבעל הפוליסה יהיה היזם(מזמין העבודה) של הפרויקט ו/או קבלן הפרויקט ו/או קבלני המשנה. שכן במקרה של הפעלת הביטוח כל הגורמים הרלבנטיים יהיו מכוסים בפוליסת הקבלנים.

סכום הכיסוי הביטוחי נקבע מראש ונובע מערך הנכס, מכיוון שמדובר בהערכה בלבד יש לדאוג לעדכון הפוליסה במקרה של שינוי משמעותי של העלויות.

עוד נושא חשוב הוא קיום תנאי מוקדם לביטוח שיש להקפיד לבצע בשטח.

הפוליסה מחייבת את הקבלן/יזם לקיים תנאים מוקדמים כך שבפרוץ מקרה ביטוח התנאים הללו חייבים להתקיים שהפוליסה אכן תכסה את כל הגורמים הרלוונטיים. דוגמאות לתנאים מוקדמים שהפוליסה חייבת:

  • גידור השטח בתחילת עבודה מסביב כל אתר הבנייה.
  • על הגדר צריכים להיות שלטי אזהרה "סכנה בונים-הכניסה לזרים אסורה"
  • אין לאפשר כניסת מבקרים למבנה
  • יש לוודא שכל העובדים ילבשו בגדי עבודה וינעלו נעלי עבודה בכל עת עבודתם באתר.
  • קידוחים לקלונסאות, ימולאו ביום הקידוח בבטון , לא ישארו קידוחים פתוחים בסוף יום עבודה.

הסעיפים המרכזיים בפוליסת ביטוח הקבלנים יהיו

נזק עצמי – נזק אשר יכול להתרחש במהלך העבודה לרכוש כמו ציוד מקצועי, מבנים או תחומים של הנדסה אזרחית. פוליסת ביטוח קבלנים  מכסה הוצאות הקשורות בתיקון הנזק ובהשבת מצב הפרויקט לקדמותו.

בסעיף זה יש להתייחס לחריגים שהפוליסה אינה מכסה ולהוסיף הרחבות נחוצות לדוגמא: טעויות תכנון, נזקי טבע ועוד.

נזק לצד שלישי (צד ג') – נזק אשר יכול להתרחש באופן פתאומי כתוצאה ישירה של ביצוע הפרויקט לכל אדם שאינו חלק מעבודות הפרויקט. הנזק מתייחס לפגיעות גופניות, למוות או לנזק לרכושו של האדם. במקרים אלו יפצה ביטוח קבלנים את האדם שנפגע בשל ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט.

נזק לעובדים (חבות מעבידים) – נזק אשר יכול להתרחש במהלך העבודה או כתוצאה ממנה לגופם של העובדים, ובתוך כך פציעות ומוות. ההתייחסות צריכה להיות לעובד בפרויקט באשר הוא, ללא קשר לקשרי העסקתו או שהוא מפעיל טכני אשר מועסק אצל קבלן משנה.

ישנם עוד מיני הרחבות שניתן לעשות לפוליסה:

  • ביטוח נזקי טבע .
  • ביטוח פינוי הריסות ופסולת והעברת ציוד.
  • ביטוח המכסה הוצאות נלוות בשל תכנון /עבודה / חומרים לקויים .
  • ביטוח לרכוש סמוך עליו עובדים .

ביטוח רעד , הסרה או החלשה של תמיכה

קבלן, יזם, בונה פרטי או אחראי פרויקט אשר לוקח תחת אחריותו ביצוע עבודה צריך לדעת כי האחריות לכל המתרחש במסגרת הפרויקט ובהשפעתו תלויה על כתפיו ולכן חשוב שפוליסת ביטוח קבלנים תגן עליו ועל התמודדותו עם כל מקרה ביטוחי שיתרחש בזמן הפרויקט ובהשפעתו. כאמור, חשוב לזכור להתאים את הפוליסה וכיסוייה לפרויקט ולמאפייניו המיוחדים, ולא להתפשר על הפוליסה הסטנדרטית.

Comments for this post are closed.